AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

2017

Putnu vērošanas sacensību “Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2017” noteikumi

Sacensību noteikumi:

1. Sacensību organizētāji

1. 1. Putnu vērošanas sacensību „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2017” (tālāk šajos noteikumos – Sacensības) organizētāji ir akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, nodibinājums „Latvijas Putnu fonds” un portāls www.latvijasputni.lv.

2. Sacensību norises laiks un teritorija

2. 1. Sacensības notiek 2017. gada 16. septembrī (sestdiena).

2. 2. Sacensību sākums – “Starts” – 2017. gada 16. septembrī ne agrāk kā plkst. 04.00 no rīta (pēc komandas ieskatiem var sākt arī vēlāk) komandas brīvi izvēlētā vietā Sacensību teritorijā.

2. 3. Sacensības ilgst ne vairāk par 14 stundām 2017. gada 16. septembra plkst. 04.00 līdz 16. septembra plkst. 18.00.

2. 4. Sacensību noslēguma vietā komandām jāierodas līdz 2017. gada16. septembra plkst. 19.00.

2. 5. Sacensību uzvarētāju noteikšanas un noslēguma pasākuma vieta – AS "Latvijas valsts meži" Centrālais birojs Rīgā, Vaiņodes ielā 1.

007 Putnu rallijs Nosleguma vieta 2017

2. 6. Sacensību rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana 2017. gada 16. septembrī no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00.

2. 7. Sacensību uzvarētāju pasludināšana 2017. gada 16. septembrī plkst. 20.00.

3. Sacensību dalībnieki un pieteikšanās Sacensībām

3. 1. Komanda Sacensībām jāpiesaka līdz 2017. gada 8. septembra (piektdiena) pulksten 17.00 (pēc Latvijas laika).

3. 2. Komandā, kas piedalās Sacensībās, jābūt 3 līdz 5 dalībniekiem.

3. 3. Komandas pieteikumu Sacensībām sūtīt uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

3. 4. Līdz ar pieteikuma Sacensībām "Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2017" nosūtīšanu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. katra komanda apliecina, ka tās dalībnieki šo Sacensību laikā ievēros personiskās drošības, kā arī vides aizsardzības pasākumus, un ka ir iepazinušies ar putnu vērošanas sacensību "Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2017" noteikumiem un tos Sacensību laikā ievēros.

3. 5. Komandas pieteikumā Sacensībām jānorāda:

 • komandas nosaukums,
 • komandas dalībnieku vārds un uzvārds,
 • komandas dalībnieku dzimšanas datums, mēnesis un gads,
 • komandas dalībnieku e-pasta adrese un tālruņa numurs.

3. 6. Maksimālais komandu skaits Sacensībās – 10 komandas.

3. 7. Sacensībās piedalās līdz 5 komandām no Latvijas un līdz 5 komandām no ārvalstīm.

3. 8. Jauktās komandas no dažādām valstīm ir atļautas.

3. 9. Sacensības ir starptautiskas, tāpēc pie komandu reģistrācijas Sacensībām ārvalstu komandām tiek rezervētas 5 vietas. Jauktas dažādu valstu komandas tiek uzskatītas par ārvalstu komandām. Ja Sacensībām nepiesakās 5 ārvalstu komandas, to vietā tiek reģistrētas Latvijas komandas.

3. 10. Komandas Sacensībām tiek reģistrētas pieteikumu iesūtīšanas kārtībā, tas ir, ja pieteikto komandu skaits pārsniegs 10, Sacensībām tiks apstiprinātas un Sacensībās drīkstēs piedalīties tās komandas, kas pieteikumus iesniegušas ātrāk, pārējās pieteiktās komandas arī tiek reģistrētas rezervē "zem svītras".

3. 11. Ja kāda no Sacensībām reģistrētajām komandām atsakās no piedalīšanās Sacensībās, tās vietā Sacensībās tiek iekļauta nākamā "zem svītras" palikusī komanda.

3. 12. Sacensību organizētājiem ir tiesības atkarībā no pieteikumu skaita mainīt proprocijas sadalījumu Latvijas un ārvalstu komandām.

3. 13. Sacensību organizētāji un tiesneši Sacensībās nepiedalās.

3. 14. Līdz 2017. gada 11. septembra (pirmdiena) plkst. 17:00 informācija gan par komandām, kas reģistrētas Sacensībām, gan par komandām, kas iekļautas rezervē "zem svītras", tiek publicēta portālos www.mammadaba.lv un www.latvijasputni.lv, norādot komandu nosaukumus, komandas dalībnieku vārdu un uzvārdu un valsti.

3. 15. Līdz 2017. gada 11. septembra (pirmdiena) plkst. 17.00 Sacensību organizētāji komandām elektroniski nosūta Sacensībām nepieciešamos dokumentus:

 • sacensību noteikumus,
 • Latvijas putnu sarakstu novēroto sugu un novērošanas laika fiksēšanai,
 • karti ar sacensību teritoriju,
 • reto sugu sarakstu, par kurām nepieciešams speciāls ziņojums,
 • reto sugu novērojuma ziņojuma veidlapa,
 • karti ar sacensību noslēguma pasākuma atrašanās vietu.

Šo dokumentu izdrukāšanu lietošanai sacensībās veic komandas.

4. Sacensību tiesneši

4. 1. Sacensību rezultātus vērtē Sacensību trīs tiesneši: Kaspars Funts, Kārlis Millers un Valdis Roze.

4. 2. Sacensībās uzvarējušo komandu nosaka Sacensību tiesneši.

4. 3. Komandu, kura reģistrējusi "Interesantāko novērojumu", nosaka Sacensību tiesneši. Ja neviens novērojums Sacensību laikā netiek atzīts par interesantāko novērojumu, neviena komanda netiek atzīta par "Interesantākā novērojuma" autoru un balva šai nominācijā netiek piešķirta.

4. 4. Sacensību tiesneši lēmumus var pieņemt neklātienē, pa telefonu un e-pastu sazinoties ar Sacensību organizētājiem.

4. 5. Strīdus gadījumus izšķir Sacensību tiesneši.

4. 6. Ikviens Sacensību tiesnešu lēmums ir galīgs.

5. Sacensību norise

5. 1. Sacensību teritorija ir Kurzeme ziemeļu daļa. Sacensību teritorijas robeža sauszemē ir Rīgas-Ventspils šoseja A10/E22. Rietumos sacensību teritorijas robeža ir Ventspils pilsētas administratīvā robeža un pilsētas apkaime. Austrumos sacensību teritorijas robeža ir auto tilts pār Lielupi uz Jūrmalu un Lielupes grīva.

006 Putnu rallijs sacensibu teritorija

5. 2. Sacensību laikā drīkst izmantot autotransportu, sabiedrisko transportu un citus mehāniskos transportlīdzekļus.

5. 3. Katra komanda Sacensību laikā drīkst izmantot tikai vienu transportlīdzekli.

5. 4. Lai iekļautu Sacensību laikā novēroto/dzirdēto putnu sugu un pasugu sarakstā, vismaz 3 komandas dalībniekiem sacensību teritorijā pārliecinoši jānosaka putna suga vai pasuga vizuāli vai audiāli (tālāk tekstā – novērotās sugas un pasugas). Kā arī vismaz 3 dalībniekiem ir jāredz un/vai jādzird viens un tas pats īpatnis.

5. 5. Komandas, fiziski atrodoties sacensību teritorijā, var reģistrēt arī visas ārpus sacensību teritorijas novērotās putnu sugas un pasugas.

5. 6. Sacensību laikā komandas reģistrē sarakstā gan sugas, gan pasugas.

5. 7. Sacensību laikā novērotās putnu sugas un pasugas komanda reģistrē Sacensību organizētāju elektroniski atsūtītā un komandas izdrukātā Latvijas putnu sugu un pasugu sarakstā (angļu valodā), novēroto sugu un pasugu pretī šīs sugas angliskajam un zinātniskajam nosaukumam tam paredzētajā kvadrātā atzīmējot ar krustiņu.

5. 8. Sacensību laikā konstatēto putnu sugu un pasugu sarakstā ierakstīt ļauts tikai dzīvus, savvaļā brīvi novērotus un/vai dzirdētus un pārliecinoši noteiktus putnus.

5. 9. Sacensību rezultātu vērtēšanā tiek ieskaitīti līdz sugai un pasugai noteikti īpatņi. Izņēmums var būt sugu pāri, piemēram, „Krustknābis” (Loxia sp.) un/vai ‘lielās’ gārgales Gavia immer/adamsi, un/vai ‘mazās gārgales’ Gavia stellata/arctica, un/vai mazie/vidējie ērgļi Aquila pomarina/clanga u.tml. Ja kāda no pāra sugām ir noteikta 100% droši, tad ieskaitīta tiek tikai noteiktā suga. Piemēram, ja tiek novērota Gavia adamsi un pirms vai pēc tam adamsi/immer, ieskaitīta tiek tikai Gavia adamsi.

5. 10. Sacensību laikā nedrīkst izmantot tīklus u.c. ierīces un līdzekļus putnu ķeršanai.

5. 11. Sacensību laikā novēroto / dzirdēto putnu sugu un pasugu sarakstā nedrīkst iekļaut putnus, kurus tīklos vai kā citādi noķērušas trešās personas.

5. 12. Sacensību laikā aizliegts izmantot ierīces putnu balsu atskaņošanai putnu pievilināšanai un/vai provocēšanai.

5. 13. Sacensību laikā dalībniekiem iespēju robežās ir atļauts pašiem atdarināt (piemēram, ar savu balsi, svilpojot u.c.) putnu balsis, neizmantojot tehniskus palīglīdzekļus.

5. 14. Gadījumos, kad Sacensību laikā tiek novērota reta suga (skatīt retumu sarakstu), lai to pierādītu, ir ieteicami foto un/vai video, un/vai audio materiāli, jo šādā gadījumā Sacensību tiesneši var pieprasīt papildus pierādījumus un putna aprakstu.

5. 15. Detalizētie ziņojumi par retajām sugām un pasugām, kurām tas ir nepieciešams, kopā ar Sacensībās novēroto putnu sugu un pasugu sarakstu Sacensību noslēgumā jāiesniedz Sacensību organizētājiem un tiesnešiem izvērtēšanai.

5. 16. Ja Sacensību laikā tiek novērota putna suga vai pasuga, kas nav iekļauta Latvijas putnu sugu un pasugu sarakstā, komandai par to ir jāraksta detalizēts ziņojums Sacensību tiesnešiem un jāpievieno foto materiāli (ja tādi ir iegūti), par šādas sugas vai pasugas apstiprināšanu sarakstā lēmumu pieņem Sacensību tiesneši.

6. Sacensību rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

6. 1. Pēc Sacensību noslēguma komandas Sacensību organizētājiem iesniedz sarakstus ar Sacensībās reģistrētajām putnu sugām un pasugām.

6. 2. Katra komanda līdz ar Sacensībās reģistrēto putnu sugu un pasugu sarakstu izvirza vienu no komandas reģistrētājām putnu sugām vai pasugām kā "Interesantāko novērojumu".

6. 3. Sacensībās par uzvarējušu tiek noteikta komanda, kas reģistrējusi visvairāk putnu nominālsugu.

6. 4. Ja vairākām komandām Sacensībās reģistrēto putnu nominālsugu skaits sakrīt, tad par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kurai ir vairāk novēroto „unikālo” sugu, tas ir, sugas, kuras neviena no citām komandām nav reģistrējusi. Sacensību laikā jāreģistrē arī putnu pasugas. Kopējā skaitā kā vienība pasugas netiek ieskaitītas. Bet gadījumos, kad vairākām komandām ir vienāds reģistrēto sugu skaits, un sakrīt arī „unikālo” sugu skaits, rezultāta noteikšanā tiek vērtēts pasugu skaits.

6. 5. Ja Sacensību dalībnieku komanda Sacensību dienā – 2017. gada 16. septembrī – nokavē ierašanās laiku pulksten 19:00 par 30 minūtēm, šās komandas Sacensību rezultātu anulē un komandu diskvalificē.

6. 6. Sacensību organizētājiem ir tiesības ar balvām apbalvot:

 • sacensībās uzvarējušās komandas dalībniekus,
 • komandu, kas saņēmusi "Interesantākā novērojuma" titulu,
 • komandu par Sacensību atraktīvāko atspoguļošanu sociālajos tīklos (www.twitter.com, www.facebook.com, www.instagram.com),
 • komandas ir aicinātas iesniegt ne vairāk par 3 fotoattēliem, no kuriem tiesneši un organizētāji var izvēlēties, viņuprāt, interesantāko un apbalvot tās autoru. Iesniedzot fotoattēlus šajā nominācijā, fotoattēlu autori piekrīt, ka Sacensību organizētājiem ir tiesības šos fotoattēlus turpmāk izmantot nekomerciālos nolūkos.

7. Citi jautājumi

7. 1. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par Sacensību laikā notikušiem nelaimes gadījumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumiem no Sacensību dalībnieku puses.

7. 2. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par Sacensību dalībnieku nodarītajiem kaitējumiem vai zaudējumiem trešo personu veselībai, dzīvībai un kustamajam un nekustamajam īpašumam.

7. 3. Pēc situācijas Sacensību noteikumi līdz Sacensību sākumam ārkārtējas nepieciešamības gadījumā var tikt precizēti, par to savlaikus informējot visus Sacensību organizēšanā iesaistītos un visus Sacensību dalībniekus.

7. 4. Visus citus jautājumus, kas šajos noteikumos nav atrunāti un radušies no jauna, risina Sacensību organizētāji un tiesneši.

7. 5. Sacensību noteikumi ir sagatavoti un Sacensību dalībniekiem brīvi pieejami latviešu un angļu valodā.

7. 6. Sacensību noteikumus 2017. gada 31. jūlijā apstiprināja akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", nodibinājums "Latvijas Putnu fonds" un portāls www.latvijasputni.lv.

 

 Putnu rallijs 2017 Latvijas putni banneris LV

Skaistie Ziemas saulgriežu svētki Pokaiņu mežā

Balti sniegotā 16. decembra sestdienā LVM Pokaiņu mežā pulcējās Ziemas saulgriežu svinētāju pulks no tālākām un tuvākām zemēm. Bija ieradušies viesi arī no Vācijas un Francijas....

Lasīt vairāk »
Saulgriežu ieskandināšana Pokaiņu mežā

16.decembrī LVM Pokaiņu mežs aicina ikvienu uz Ziemas saulgriežu ieskandināšanas svētkiem kopā ar folkloras kopu Leimaņi. Veidosim svētku rotājumus, dziedāsim, iesim jautrās rotaļās ar...

Lasīt vairāk »
Iedvesmojies Skrīveru dendroloģiskajā parkā

Ilgi gaidītais zelta  rudens, šķiet, apciemojis teju visu Latviju. Lai iedvesmotu brīvdienās doties kādā burvīgā pastaigā, piedāvājam aplūkot zeltainas fotogrāfijas no Skrīveru...

Lasīt vairāk »
Septembra mēnesī izcili lomi LVM Tērvetes ūdenskrātuvē

Foto: Laura Spēlmane ar vīra palīdzību foto fiksācijai tur 12.76 kg smagu karpu. Latvijas valsts mežu Tērvetes ūdenskrātuvē Mammadaba šoruden pārsteidz, ir neparasti devīga un spodrina...

Lasīt vairāk »
Starptautiskajās putnu vērošanas sacensībās "LVM Putnu rallijs 2017" uzvarējusi komanda "Himantopus himantopus"

Sestdien, 16. septembrī, Latvijā 6. reizi notikušajās ikgadējās starptautiskajās putnu vērošanas sacensībās "Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2017" uzvarēja komanda "Himantopus...

Lasīt vairāk »
Pokaiņu mežs aicina uz Zināšanu gadatirgu

16. septembrī plkst. 11:00 LVM Pokaiņu mežs jau ceturto gadu pēc kārtas aicina ikvienu uz Pokaiņu meža Zināšanu gadatirgu! Tradicionāli šajos rudens Saulgriežu sagaidīšanas svētkos...

Lasīt vairāk »
Jaunais mācību gads – kopā ar Mammadaba meistarklasi un Meža olimpiādi

Straujiem soļiem pienācis jaunais mācību gads un līdz ar to arī aktīva darbošanās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides izglītības programmās. Jau vairākus gadus Latvijas...

Lasīt vairāk »
Dramatiskā cīņā noslēdzies Mammadaba spiningošanas čempionāts 2017

Foto: Mammadaba spiningošanas čempionāta uzvarētāji - brāļi Uldis un Artūrs Veidemaņi (A. Sāviča foto). Lietū un vējā Spēcīgā, nepārejošā lietū un vējā, aizvadīts Mammadaba...

Lasīt vairāk »
Uz laiku slēgts Ložmetējkalna skatu tornis

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” informē, ka veicot regulāro tehnisko apsekošanu, konstatēti bojājumi Ložmetējkalna skatu torņa koka konstrukcijā un drošības apsvērumu...

Lasīt vairāk »
Aicinām piedalīties putnu vērošanas sacensībās “Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2017”

Latvijas un citu valstu putnu vērotāji ir aicināti piedalīties starptautiskajās putnu vērošanas sacensībās „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2017”. Sacensības notiks 2017. gada 16....

Lasīt vairāk »
1/2/3/4/5 lapas