Sācies medņu saudzēšanas laiks

Līdz ar marta iestāšanos sācies medņu saudzēšanas laiks. Tas ir laiks, kad tiek pārtraukti medņu dzīvotņu apsaimniekošanas darbi, lai netraucētu riesta norisi.

Vairākās AS „Latvijas valsts meži ” apsaimniekotajās mežu teritorijās  pavisam nesen pabeigti  vērienīgi medņu riestu apsaimniekošanas darbi, kas veikti ar mērķi uzlabot riestu stāvokli atbilstoši medņu prasībām.  

Riestu aizaugšana ir viena lielākajām medņu problēmām Latvijā. Tās ir sekas agrāk veiktajai mežu meliorācijai, šo teritoriju iekļaušanai īpaši aizsargājamos mežu iecirkņos un mikroliegumos, vienlaicīgi tur apturot mežsaimniecisko darbību.  Arī plašās sniegalauzes un vējgāzes riesta teritorijās daudzviet Latvijas austrumu daļā ir sekas tam, ka mežaudzes  pēdējos 20-30 gados nav koptas.  Tādēļ LVM ir uzsākusi medņu riestu apsaimniekošanas integrēšanu mežkopības procesos un sistēmisku medņu riestu apsaimniekošanu visā Latvijas teritorijā. Pagājušajā ziemā  un rudenī  plašākie riestu apsaimniekošanas darbi (ieskaitot snieglauzes seku likvidēšanu) veikti Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales,  Austrumvidzemes un Ziemeļkurzemes mežsaimniecībā. Turklāt Austrumvidzemē, netālu no Smiltenes veikta arī meliorācijas grāvju aizbēršana, ar mērķi novērst turpmāko meža meliorācijas negatīvo ietekmi uz medņu dzīvotnēm. 

Uzsākoties jaunajai riesta sezonai, medņi jau „iemēģina” izkoptās mežu teritorijas un  atzīst veiktos „pārkārtojumus” par labiem. Par to prieks arī LVM darbiniekiem, kuri piedalījušie šo riestu apsekošanā, mežaudžu apsaimniekošanas plānošanā un sagatavoto plānu realizēšanā. Pirmie rezultāti ir laba motivācija turpināt šo darbu. Pavisam drīz ar interesi varēsim sekot medņu riestam, novērtēt riestu platību un riestojošo gaiļu skaitu, kā arī papildināt pagājušajā gadā iegūtās zināšanas par medņiem LVM apsaimniekotajās mežu platībās.

Att. Izkoptie medņu riesti Ziemeļlatgales un Austrumvidzemes mežsaimniecībās.

izkoptie mednu riestiizkoptie mednu riesti2